JYKLOTTO จับยี่กีออนไลน์เล่นได้ที่นี่

ดังนั้น JYKLOTTO เมื่อวันที่ 31 มกราคมพุทธศักราช 2478 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล จึงได้มี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎหมายขึ้นใหม่ เรียกว่า

“พระราชบัญญัติการพะนัน JYKLOTTO พุทธศักราช 2478”มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2478 เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการพะนัน

พุทธศักราช 2473 JYKLOTTO และบรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับซึ่งมีความขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความในมาตรา 853 มาตรา 854 และมาตรา 855

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ JYKLOTTO ความหมายของจับยี่กี คือ การเล่นพนันของจีนชนิดหนึ่งมีไพ่ทําด้วยไม้แผ่นบาง ๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๑๒ แผ่น ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2481

สนใจเป็นสมาชิกคลิ๊ก JYKLOTTO เรายินดีพร้อมให้บริการ